Πολέμα ταξικά, σημάδεψε σωστά, γκρέμισε μνημόνια και αφεντικά. Πίστεψε στη δύναμή σου, φέρε τα πάνω-κάτω!

Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012

"Ευρώπη 2020"

Ευρώπη 2020

Η "Ευρώπη 2020" είναι η αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για την ερχόμενη δεκαετία. Σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, θέλουμε η ΕΕ να γίνει μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία. Αυτές οι τρεις αλληλοσυμπληρούμενες προτεραιότητες θα βοηθήσουν την ΕΕ και τα κράτη μέλη να επιτύχουν υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής.

Πιο συγκεκριμένα, η Ένωση έθεσε πέντε φιλόδοξους στόχους – για την απασχόληση, την καινοτομία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και το κλίμα/την ενέργεια – προς επίτευξη μέχρι το 2020. Κάθε κράτος μέλος έχει υιοθετήσει τους δικούς του εθνικούς στόχους σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς. Συγκεκριμένες δράσεις τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο στηρίζουν τη στρατηγική αυτή. 

Κράτη μέλη της ΕΕ

Η επιτυχία της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" εξαρτάται σε καθοριστικό βαθμό από την ικανότητα των κρατών μελών της ΕΕ:

να εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο, ώστε να τονώσουν την ανάπτυξη – π.χ. αυξάνοντας τα ποσοστά απασχόλησης και τις επενδύσεις στην έρευνα, καθώς και να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των επτά εμβληματικών πρωτοβουλιών.

Εθνικές αρχές

Τον Απρίλιο κάθε έτους τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να υποβάλλουν δύο εκθέσεις, εξηγώντας τι έπραξαν για την επίτευξη των εθνικών τους στόχων στο πλαίσιο της στρατηγικής "Ευρώπη 2020". Τα προγράμματα σταθερότητας/σύγκλισης υποβάλλονται προτού οι κυβερνήσεις εγκρίνουν τον προϋπολογισμό τους για το επόμενο έτος. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων αυτών πρέπει να επιτρέπει τη διενέργεια εποικοδομητικών συζητήσεων σχετικά με τα δημόσια οικονομικά και τη δημοσιονομική πολιτική.

Τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα υποβάλλονται ταυτόχρονα με τα προγράμματα σταθερότητας/σύγκλισης και περιλαμβάνουν στοιχεία που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της προόδου στην επίτευξη των εθνικών στόχων για έξυπνη και διατηρήσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, σύμφωνα με την "Ευρώπη 2020".

Παρά τους σημαντικούς δημοσιονομικούς περιορισμούς, οι κυβερνήσεις έχουν την ευθύνη να εξασφαλίσουν τη συνέχιση των επενδύσεων στην ανάπτυξη, π.χ. μέσω της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας ή της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Και οι δύο εκθέσεις πρέπει να εντάσσονται πλήρως στη διαδικασία κατάρτισης του εθνικού προϋπολογισμού και στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, έναν μηχανισμό μέσω του οποίου επιδιώκεται η βελτίωση του συντονισμού των πολιτικών σε όλη την ΕΕ. Οι τοπικές/περιφερειακές αρχές, οι κοινωνικοί εταίροι και άλλοι ενδιαφερόμενοι παράγοντες πρέπει επίσης να συμμετέχουν καθ' όλη την προετοιμασία, ώστε να εξασφαλιστεί ευρεία συναίνεση για την υλοποίηση των πολιτικών αυτών.

http://ec.europa.eu/europe2020/who-does-what/member-states/index_el.htm

Η στρατηγική "Ευρώπη 2020" στη χώρα σας

(δεν υπάρχει διαθέσιμο στα ελληνικά, μετάφραση Lenin Reloaded)

Η "Ευρώπη 2020" στην Ελλάδα
Προτάσεις για την Ελλάδα 2012

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να συρρικνώνεται και οι βραχυπρόθεσμοι ρυθμοί ανάπτυξης έχουν αναθεωρηθεί με ένδειξη προς τα κάτω. Υπολογίζεται πως η οικονομία της συρρικνώθηκε 6.9% το 2011.  Η ανάκαμψη που ανακοινώθηκε πέρυσι θα καθυστερήσει κι άλλο, καθώς στην καλύτερη περίπτωση θα έχουμε στασιμότητα το 2013. Μόνο το 2014 θα επιστρέψουν οι θετικοί ρυθμοί ετήσιας ανάπτυξης.

Μετά την αίτηση της Ελλάδας τον Απρίλιο του 2010 και τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε στις 2 Μαϊου 2010 για ένα πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα και για την περίοδο 2010-2013. Ένα δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής συμφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2012-2014.  Ο ευρύτερος στόχος του δεύτερου αυτού προγράμματος ήταν να αποκαταστήσει μακροπρόθεσμα την αξιοπιστία της Ελλάδας προς τους ιδιώτες επενδυτές εξασφαλίζοντας την δημοσιονομική βιωσιμότητα, την σταθερότητα του πιστωτικού συστήματος και την αύξηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας.

Η Ελλάδα δεν σημείωσε αμιγή πρόοδο ως προς την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του πρώτου προγράμματος προσαρμογής, κι έτσι δεν επιτεύχθηκαν σημαντικοί οικονομικοί στόχοι. Την εφαρμογή την εμπόδισαν πολλοί παράγοντες: η πολιτική αστάθειαη κοινωνική αναταραχή, θέματα που αφορούν την διοικητική ικανότητα, και μία ύφεση που ήταν πολύ σφοδρότερη από ό,τι ήταν αναμενόμενο. Έτσι, υιοθετήθηκαν επιπρόσθετα μέτρα σταθεροποίησης σε όλο το 2010 και 2011. Παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα μείωσε σε σημαντικό βαθμό το γενικό κυβερνητικό έλειμμα ανάμεσα στο 2009 και το 2011. Η προσαρμογή είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στις περισσότερες άλλες περιπτώσεις δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε χώρες της ΕΕ στο παρελθόν. Η μεγάλης κλίμακας οικονομική βοήθεια από την διεθνή κοινότητα εξισορροπεί το γεγονός πως η Ελλάδα δεν αναμένεται να επιστρέψει στις αγορές για τα επόμενα τρίχα χρόνια. Η Ελλάδα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτόν τον τον χρόνο για να ενισχύσει τα μέτρα δημοσιονομικής σταθεροποίησης με την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ώστε να δημιουργήσει αποταμιεύσεις από τα έξοδα σε μακροχρόνια βάση, ενώ οι διαρθρωτικές αλλαγές που είναι απαραίτητες για την ενίσχυση της ανάπτυξης θα πρέπει να επιταχυνθούν για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα.

Σύνοψη των προτάσεων

Να εφαρμοστούν τα μέτρα που περιέχονται στην Απόφαση της Επιτροπής αρ. 2011/734/EU της 12 Ιουλίου 2011, όπως αναθεωρήθηκαν στις 8 Νοεμβρίου 2011 και 13 Μαρτίου 2012, καθώς και το Μνημόνιο Συνεργασίας για τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις οικονομικής πολιτικής που υπογράφηκε στις 14 Μαρτίου 2012.

Εθνικό σημείο επαφής

National contact point Ministry of Finance - Υπουργείο Οικονομικών
Nikis 5-7 Athens 101 80 Greece
Tel: +30 210 3332000
http://www.minfin.gr/

 

(Επίλογος)

πηγή

Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου