Πολέμα ταξικά, σημάδεψε σωστά, γκρέμισε μνημόνια και αφεντικά. Πίστεψε στη δύναμή σου, φέρε τα πάνω-κάτω!

Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2013

ΠΑΜΕ: Οι άξονες της ΕΓΣΣΕ για το 2013 - Προτάσεις ανακούφισης και στήριξης των εργαζομένων


To ΠΑΜΕ προτείνει για το 2013 τους εξής άξονες διεκδίκησης, στο πλαίσιο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), για συμφωνία και υπογραφή με τις εργοδοτικές οργανώσεις και την κυβέρνηση και τους θέτει για συζήτηση και διεκδίκηση στους εργαζόμενους, σε όλα τα Συνδικάτα.

Αξονας 1ος
Οι όροι της παρούσας σύμβασης, που θα συμφωνηθούν από τη στιγμή της κατάρτισής της και από την ημερομηνία εφαρμογής της είναι υποχρεωτικά εκτελεστοί για κάθε εργοδότη (εκτός άμεσου δημόσιου τομέα), είτε ανήκει, είτε όχι σε εργοδοτική οργάνωση σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Αξονας 2ος
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Τα κατώτερα όρια μισθών και ημερομισθίων αποτελούν κατώτατα όρια αμοιβής μισθωτών της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και αμείβονται με μισθό, ημερομίσθιο κατά μονάδα ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα. Την 1η - 1ου -2013 το ημερομίσθιο επανέρχεται στο ποσό των 33,54 ευρώ και ο μηνιαίος μισθός στο ποσόν των 751,41 ευρώ. Να προβλεφθεί να επιστραφεί μέσω ποσοστού αύξησης του μισθού μέρος των απωλειών της προηγούμενης τριετίας.

Καταργούνται οι νόμοι 4046/2012, το μνημόνιο 2, η πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 6/2012 και κάθε συναφής διάταξη νόμου που περικόπτει τους μισθούς και τα ημερομίσθια. Την 1ηΙούλη 2013 αναπροσαρμόζονται τα κατώτατα όρια αποδοχών με βάση το ποσοστό του εθνικού πληθωρισμού.

Τα προβλεπόμενα χρονοεπιδόματα και άλλα επιδόματα (γάμου, τέκνων, σπουδών, αδείας, δώρων κ.λπ.) που προβλέπονται στην ΕΓΣΣΕ, αλλά και στις άλλες ΣΣΕ διατηρούνται.

Το ποσοστό της αύξησης των αποδοχών που κάθε φορά καθορίζεται θα προστίθεται στο σύνολο των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι προσαυξήσεις Κυριακής, νυχτερινής εργασίας, υπερεργασίας, υπερωρίας, επιδόματα εορτών και αδείας όπως και η αποζημίωση για την εκτός έδρας εργασία.

Τα συνολικά γενικά κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων εφαρμόζονται τόσο στους νέους κάτω των 25 ετών όσο και στους μαθητευόμενους εργατοτεχνίτες καθώς και στους υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.


ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
Προϋπηρεσία για υπάλληλο ή εργατοτεχνίτη θεωρείται η υπηρεσία που διανύθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη σε οποιαδήποτε εργασία και ειδικότητα.


ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

1. Τριετιών
Τα επιδόματα που προβλέπονται από Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή όμοιας έκτασης διαιτητικές αποφάσεις, υπολογίζονται επί των εκάστοτε γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων.

Οι υπάλληλοι και οι εργατοτεχνίτες με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δικαιούνται για κάθε τριετία υπηρεσίας προσαύξηση 10% επί του κατωτάτου ορίου του βασικού μισθού τους.2. Γάμου
Στον έγγαμο μισθωτό χορηγείται επίδομα γάμου ποσοστού 10%. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 της με αριθ. 10/76 απόφασης του ΔΔΔΔ Αθηνών. Το επίδομα γάμου υπολογίζεται στο κατώτατο όριο του βασικού μισθού ή ημερομισθίου.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που προβλέπουν ενδεχόμενα μεγαλύτερο ποσοστό γάμου υπερισχύουν.


Αξονας 3ος:
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΤΑ ΩΡΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το ωράριο εργασίας αποτελεί σταθερή και υποχρεωτική δέσμευση για κάθε εργοδότη. Καθορίζεται με βάση την 8ωρη εργασία για όλους. Διατηρείται σε όσους κλάδους έχει κατακτηθεί το 7ωρο ή ακόμα μικρότερο ωράριο. Με βάση την παραγωγικότητα της εργασίας και τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων κατεύθυνση είναι η καθιέρωση 35 ωρών εργασίας εβδομαδιαίως επί πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Για το λόγο αυτό, από 01.01.2013 το σημερινό ισχύον ωράριο εργασίας συνολικά σε όλους τους κλάδους του ιδιωτικού τομέα για τα επόμενα χρόνια μειώνεται κατά μια ώρα, χωρίς μείωση αποδοχών.

Επιπλέον, χρησιμοποίηση του εργαζόμενου πέραν του ωραρίου που ορίζει η σύμβαση απαιτεί ειδική άδεια και η αμοιβή είναι προσαυξημένη 75% της κανονικής ώρας εργασίας για τις καθημερινές και για Σάββατα, Κυριακές και αργίες στο 100% της καθημερινής αμοιβής.

Για εργαζόμενους μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές το ανώτατο ημερήσιο ωράριο είναι 6 ώρες με πλήρεις αποδοχές.

Απαγορεύεται η απασχόληση εργαζόμενου, εργαζόμενης με οποιαδήποτε μορφή προσωρινής σύμβασης πέραν του 2μήνου. Μετά το 2μηνο, όλες οι συμβάσεις μετατρέπονται σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.


Αξονας 4ος:
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η απόλυση εργαζόμενου τελεί υπό την έγκριση ειδικής 3μελούς Επιτροπής στα πλαίσια του ΣΕΠΕ με τη συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων.

Η αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των αποδοχών ενός μήνα για κάθε χρόνο εργασίας, αρχής γενομένης από το πρώτο 2μηνο εργασίας και αφορά το σύνολο των εργαζόμενων (δηλαδή και όσους δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα, υπαλλήλους, εργατοτεχνίτες και εργαζόμενους με κάθε σχέση εργασίας). Κατά τα λοιπά, το ύψος της αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας επανέρχεται στα επίπεδα που ίσχυαν το έτος 2010.

Δεν επιτρέπεται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας εργαζόμενου πριν την τελευταία 5ετία της συνταξιοδότησής του, παρά μόνο για σπουδαίο λόγο.

Δεν επιτρέπεται η καταγγελία σύμβασης εργασίας εργαζόμενου που υπέστη εργατικό ατύχημα στην επιχείρηση που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

Στην περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας, ο εργαζόμενος εγγράφεται αυτόματα στους καταλόγους ανεργίας του ΟΑΕΔ και επιδοτείται με το 80% του βασικού μισθού για όλη τη διάρκεια της ανεργίας του. Στην κατεύθυνση αυτή το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ άμεσα αυξάνεται από 01.01.2013 από τα 368 στα 500 ευρώ και επιμηκύνεται η επιδότηση ανεργίας κατά ένα ακόμα έτος.


Στους καταλόγους ανεργίας εγγράφονται και επιδοτούνται με το βασικό επίδομα ανεργίας 500 ευρώ όλοι οι απόφοιτοι των ΑΕΙ, ΤΕΙ, Λυκείων, κ.ά. που αναζητούν και δε βρίσκουν εργασία, όπως και κάθε εργαζόμενος που επιθυμεί να εργαστεί και χωρίς δική του ευθύνη δε βρίσκει εργασία.


Αξονας 5ος:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΣΥΝΤΑΞΗ
Απαγορεύεται αυστηρά (με πρόστιμα, με ποινές μη ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας) η απασχόληση εργαζόμενου χωρίς ασφάλιση, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα ένσημο ανά ημέρα εργασίας. Εργαζόμενος/η που συμπληρώνει 3,5 ώρες εργασίας του ημερήσιου χρόνου δικαιούται ολόκληρο το ένσημο.

Οι κρατήσεις για τον κλάδο της Υγείας καταργούνται και οι μισθοί και τα ημερομίσθια αυξάνονται κατά το αντίστοιχο ποσό και η εργοδοσία και το κράτος αναλαμβάνουν την πλήρη ιατροφαρμακευτική φροντίδα του εργαζόμενου. Βιβλιάριο ασθένειας δικαιούται όποιος είναι πάνω από 18 ετών και δεν καλύπτεται από έμμεση ασφάλιση.

Ο εργαζόμενος δικαιούται σύνταξη μετά τη συμπλήρωση 30 χρόνων εργασίας χωρίς όριο ηλικίας. Σε κάθε περίπτωση, όριο συνταξιοδότησης είναι του άνδρα το 60όέτος και της γυναίκας το 55ο. Να επανέλθουν οι κλάδοι που αποχαρακτηρίστηκαν από τα βαρέα και ανθυγιεινά και να ενταχθούν και νέοι κλάδοι που προτείνουν τα συνδικάτα. Για τους εργαζόμενους σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα το όριο συνταξιοδότησης είναι το 55οέτος για τον άνδρα και το 50ό για τη γυναίκα.

Κατώτερη βασική σύνταξη για όλους και για όλα τα Ταμεία είναι το 80% του βασικού μισθού της ΕΓΣΣΕ, που λάμβανε κατά τη συνταξιοδότησή του.

Ο χρόνος λοχείας για τις γυναίκες και ο χρόνος στράτευσης για τους άντρες, ο χρόνος ανεργίας και ασθένειας προσμετράται ως συντάξιμος χρόνος χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του ασφαλισμένου.


Αξονας 6ος:
ΑΔΕΙΕΣ
Ετήσια άδεια με αποδοχές

Κάθε εργαζόμενος που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, δικαιούται άδεια αναψυχής 30 ημερών μετά το πρώτο έτος απασχόλησης. Η άδεια χορηγείται με αίτηση του εργαζόμενου μετά το πρώτο δίμηνο εργασίας, τμηματικά ή συνολικά. Σε περίπτωση σχέσης εργασίας κάτω του έτους η άδεια αναλογεί σε 2 ημέρες μετ' αποδοχών ανά μήνα εργασίας. Κατά τη χορήγηση της άδειας καταβάλλεται το αντίστοιχο επίδομα αδείας.

Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας πριν τη συμπλήρωση έτους απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, χορηγείται από τον εργοδότη επίδομα αδείας που ισούται με τις αποδοχές του μηνός.

Αδεια γάμου και γέννησης τέκνου
Οι εργαζόμενοι που τελούν γάμο δικαιούνται άδεια 6 ημερών με αποδοχές που δε συμψηφίζεται στην ετήσια άδεια αναψυχής.

Στην περίπτωση γέννησης τέκνου, ο πατέρας δικαιούται 2 ημέρες άδεια με αποδοχές για το κάθε τέκνο.

Αδεια μητρότητας
Η συνολική άδεια μητρότητας ορίζεται σε 30 βδομάδες. Ο χρόνος αυτός της άδειας αμείβεται όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Στη διάρκεια της εγκυμοσύνης απαγορεύεται η νυχτερινή εργασία όπως και η απασχόληση της εγκύου σε τμήμα που δεν υπάρχουν οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.


Αδεια φροντίδας παιδιών
Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται για τις ανάγκες θηλασμού και φροντίδας του παιδιού για χρονικό διάστημα 30 μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας μειωμένο ωράριο 1 ώρας την ημέρα κατά την προσέλευση ή την αποχώρηση.

Εναλλακτικά, η άδεια αυτή μπορεί να χορηγείται εφάπαξ ή με άλλο τρόπο.


Γονική άδεια ανατροφής
Γονέας εργαζόμενος σε επιχείρηση που έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 1 χρόνο εργασίας μπορεί να λάβει άδεια ανατροφής παιδιού χωρίς αποδοχές μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των 3,5 ετών.


Αδεια μονογονεϊκής οικογένειας
Ο άγαμος γονέας ή χήρος ή γονέας που έχει την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού του, δικαιούται επιπλέον άδεια 6 ημερών το χρόνο πέραν της κανονικής άδειας αναψυχής, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες ανατροφής των παιδιών του μέχρι να συμπληρώσουν την ηλικία των 12 ετών.


Αδεια εξαρτώμενων μελών
Σε περίπτωση ασθένειας εξαρτωμένων παιδιών ή συγγενών μέχρι 2ου βαθμού συγγενείας καθορίζεται σε 12 εργάσιμες ημέρες κάθε χρόνο. Οι γονείς των παιδιών που πάσχουν από ασθένειες που απαιτούν μεταγγίσεις αίματος ή αιμοκαθάρσεις δικαιούνται πρόσθετη άδεια 10 ημερών το χρόνο με αποδοχές.


Αδεια λόγω θανάτου συγγενούς
Στους εργαζόμενους χορηγείται άδεια 4 ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου παιδιών, γονέων, συζύγου ή αδελφών και εξ αγχιστείας.


Αδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του
Εργαζόμενοι που πάσχουν από νόσο που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση δικαιούνται πρόσθετη άδεια 22 ημερών το χρόνο με αποδοχές.


Αδεια μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών
Εργαζόμενοι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές ηλικίας κάτω των 28 ετών δικαιούνται άδεια σπουδών με αποδοχές για την περίοδο των εξετάσεων. Οσοι συμμετέχουν σε προγράμματα μεταπτυχιακών και λοιπών σπουδών δικαιούνται άδεια 10 ημερών για 2 έτη χωρίς αποδοχές.Αδεια αναπηρίας
Εργαζόμενοι με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω δικαιούνται πρόσθετη άδεια 6 ημερών το χρόνο πέραν της κανονικής.


Αξονας 7ος:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ

Ο εργαζόμενος/η που θα νοσήσει σύμφωνα με βεβαίωση γιατρού του Ταμείου του δικαιούται άδεια, δωρεάν ιατροφαρμακευτική φροντίδα στις δημόσιες δομές και κάλυψη του συνόλου των αποδοχών του με ευθύνη της πολιτείας και του εργοδότη.


ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Οποιος εργοδότης δεν τηρεί την παρούσα σύμβαση εργασίας έχει κυρώσεις και πρόστιμο που επιβάλλεται από το ΣΕΠΕ μέχρι 15.000 ευρώ για κάθε παράβαση, υπέρ των ασφαλιστικών οργανισμών.


ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Καμία διακοπή ρεύματος, νερού, σταθερού τηλεφώνου, σε άνεργους, απλήρωτους εργαζόμενους. Δωρεάν μετακίνηση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αναστολή κάθε υποχρέωσης προς τράπεζες και δημόσιο.

Επιδότηση ενοικίου για το διάστημα της ανεργίας, διάθεση τροφίμων, ρουχισμού, σχολικών ειδών, ειδών υγιεινής, πετρελαίου θέρμανσης από κρατικό δίκτυο για άνεργους και εργαζόμενους με χαμηλό εισόδημα.

Αμεσο πάγωμα τιμών σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και κατάργηση του ΦΠΑ με αντίστοιχη μείωση τιμών σε όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, κατάργηση των διοδίων, μείωση κατά 50% των τιμολογίων των πρώην ΔΕΚΟ.

Κατάργηση του ανατοκισμού όλων των δανείων, απαγόρευση πλειστηριασμών πρώτης και δευτερευούσης κατοικίας.


ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Επιδότηση της στέγασης για κάθε φοιτητή, σπουδαστή που χωρίς δική του ευθύνη είναι εκτός φοιτητικής εστίας και σπουδάζει μακριά από τον τόπο κατοικίας του και η οικογένειά του έχει εισόδημα κάτω των 40.000 ευρώ ετησίως προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Δωρεάν μετακίνηση μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Αμεση απορρόφηση όλων των παιδιών στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς με χρηματοδότησή τους από τον κρατικό προϋπολογισμό και με την πρόσληψη του αναγκαίου εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού.


Η Εκτελεστική Γραμματεία

Συλλήψεις μεταναστών και δουλέμπορου στην Πάτρα

Συνεχίζεται ο Γολγοθάς μεταναστών και προσφύγων που αναζητώντας μια καλύτερη τύχη στον "παράδεισο" (όπως τους προπαγανδίστηκε της ΕΕ), εγκλωβίζονται στην Ελλάδα ελέω "Δουβλίνο 2" και "Σένγκεν". Προσπαθώντας να συνεχίσουν το ταξίδι τους για άλλη χώρα της ΕΕ πέφτουν θύματα κάθε λογής δουλέμπορου και στο τέλος των δυνάμεων καταστολής που όπως τους εμποδίζουν την είσοδο στη χώρα, έτσι τους εμποδίζουν και την έξοδο από την Ελλάδα αν καταφέρουν να μπουν.

Σε αυτό το απάνθρωπο πλαίσιο, χθες Παρασκευή απόγευμα, συνελήφθη από λιμενικούς στο λιμάνι της Πάτρας, 50χρονος οδηγός φορτηγού οχήματος (τράκτορας-επικαθήμενο), το οποίο επρόκειτο να φορτωθεί σε πλοίο με προορισμό την Ιταλία, καθώς διαπιστώθηκε ότι μετέφερε επιμελώς κρυμμένους σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες στις δύο δεξαμενές καυσίμων του ανωτέρω οχήματος, πέντε αλλοδαπούς, χωρίς “ταξιδιωτικά έγγραφα”, με σκοπό την “παράνομη έξοδό” τους από τη χώρα, οι οποίοι επίσης συνελήφθησαν.

 Προφυλακιστέοι δύο αστυνομικοί για το κύκλωμα ναρκωτικών - Σε διαθεσιμότητα 5 συνάδελφοί τους που τους επευφημούσαν

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο αστυνομικοί, ο αξιωματικός της δίωξης ναρκωτικών Βόλου και ο αρχιφύλακας της διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, που κατηγορούνται για συμμετοχή στο πολυμελές κύκλωμα εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών.

Προσωρινά κρατούμενοι είναι και οι δύο Αλβανοί, φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» του κυκλώματος, καθώς επίσης άλλοι τρεις συγκατηγορούμενοί τους που απολογήθηκαν χθες ενώπιον τη δ' ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης.

Συνολικά από τους συλληφθέντες, προφυλακίστηκαν 21ας κατηγορούμενοι -μεταξύ αυτών τρεις αστυνομικοί- ενώ άλλοι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι, με περιοριστικούς όρους.

Στο μεταξύ, σε διαθεσιμότητα τέθηκαν, πέντε αστυνομικοί οι οποίοι χθες συγκεντρώθηκαν στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και επευφημούσαν τους συλληφθέντες.  Διατάχθηκε επίσης η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης και ο σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος των πέντε αστυνομικών.

Με μια λέξη: «Καπιταλισμός»

Σύμφωνα με τα προ κρίσης (και υποεκτιμημένα) στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2008, περίπου 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι βίωναν σε όλο τον κόσμο την απόλυτη φτώχεια.
Ζούσαν, δηλαδή, με λιγότερα από 1,25 δολάρια την ημέρα.

Στη μητρόπολη του καπιταλισμού, στην παγκόσμια υπερδύναμη, τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2010, κάτω από το επίσημο όριο της φτώχειας ζούσαν 46,2 εκατομμύρια Αμερικανοί, πάνω από 52 εκατομμύρια ήταν ανασφάλιστοι χωρίς καμία πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη.
Ειδικά σε ό,τι αφορά τα παιδιά, το ένα στα πέντε παιδιά στις ΗΠΑ ζούσε σε συνθήκες ακραίας εξαθλίωσης.
Στην ατμομηχανή της Ευρώπης, στην ηγέτιδα δύναμη της ΕΕ, τη Γερμανία, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2011, το ποσοστό των Γερμανών που βρίσκονταν κάτω από το όριο της φτώχειας ανήλθε στο 20% του πληθυσμού (πέντε μονάδες πάνω από τα ποσοστά του 2007), δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν μηνιαίως με λιγότερα από 450 ευρώ το μήνα.
Οσο για τους ανθρώπους που είχαν εισόδημα ύψους 930 ευρώ, δηλαδή διπλάσιο από τους προηγούμενους, υπολογίστηκε ότι το 30% εξ αυτών αδυνατούσαν να εξασφαλίσουν σε καθημερινή βάση ένα γεύμα.

Στο σύγχρονο «οικονομικό θαύμα», στη χώρα της κεντροαριστερής (ή μήπως και «αριστερής»;) διαχείρισης, στη Βραζιλία, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2012 τουλάχιστον 16 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε κατάσταση έσχατης ένδειας, ενώ σχεδόν διπλάσιος αριθμός, δηλαδή περί τα 40 εκατομμύρια άνθρωποι που αντιστοιχούν σε πάνω από το 21% του πληθυσμού, διαβιώνει κάτω από το όριο φτώχειας που ορίζει η Παγκόσμια Τράπεζα.
Σχεδόν διπλάσιο είναι το ποσοστό, δηλαδή ανέρχεται στο 40%, του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, που τελεί σε καθεστώς κοινωνικής περιθωριοποίησης.

Τα παραπάνω είναι η μία πλευρά του «όμορφου, ηθικού και αγγελικά πλασμένου» κόσμου μας. Του καπιταλιστικού κόσμου μας.
Η άλλη πλευρά, είναι αυτή που δημοσίευσε το πρακτορείο «Bloomberg» και η οποία αφορά στην εξέλιξη των περιουσιακών δεδομένων που αφορούν στους 100 πιο πλούσιους ανθρώπους του πλανήτη. Πρόκειται, φυσικά, για κεφαλαιοκράτες, για ζάπλουτους καπιταλιστές και για επιφανείς ολιγάρχες με ιδιαίτερη τάση στη... φιλανθρωπία.
Σύμφωνα με τη λίστα, λοιπόν, το 2012
οι 84 από αυτούς τους 100 πιο... δισεκατομμυριούχους από τους δισεκατομμυριούχους της Γης,
ευτύχησαν να δουν τις περιουσίες τους να αυξάνονται κατά 241 δισ. δολάρια. Οσο για το συνολικό άθροισμα της περιουσίας που εμφανίζει αυτή η χούφτα των Κροίσων αγγίζει τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια...

Μια ακόμα επισήμανση:
Το άθροισμα των περιουσιών των 100 μεγαλοκαπιταλιστών υπερδισεκατομμυριούχων
(σ.σ.: περιουσία που μεγαλώνει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς εν μέσω κρίσης για ολόκληρη την υπόλοιπη ανθρωπότητα - και λέγοντας «υπόλοιπη ανθρωπότητα» είναι σαφές πως υποθέτουμε ότι αυτοί οι τύποι συμπεριλαμβάνονται στην ανθρωπότητα...)
είναι σχεδόν ίσο με ολόκληρο το ΑΕΠ της Ιταλίας. Είναι σχεδόν ίσο με ολόκληρο το ΑΕΠ της Βραζιλίας.
Είναι μεγαλύτερο από το ΑΕΠ της Ινδίας. Είναι μεγαλύτερο από το ΑΕΠ της Αυστραλίας.Είναι μεγαλύτερο από το ΑΕΠ του Καναδά. Είναι μεγαλύτερο από το ΑΕΠ της Ρωσίας.Είναι μεγαλύτερο από το ΑΕΠ της Ισπανίας.
Και, φυσικά, είναι μεγαλύτερο από το ΑΕΠ όλων μαζί των χωρών της Αφρικής...

Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013

Τα φτωχαδάκια...

Ανδρέας Βγενόπουλος, συνολικό δηλωθέν ατομικό εισόδημα €18.217,41


Κόκκαλης Σωκράτης, συνολικό δηλωθέν ατομικό εισόδημα €26.870,11


Αλαφούζος Ιωάννης, συνολικό δηλωθέν ατομικό εισόδημα €26.160,40Μάνεσης Νικόλαος, συνολικό δηλωθέν ατομικό εισόδημα €30.714,52Εργάτης: Αφεντικό άσ' τα να πάνε! Ένα μισθό μου πήρε η εφορία φέτος!
Αφεντικό: Άσ' τα να πάνε εργάτη. Και μένα ένα μισθό δικό σου μου πήρε!


ΑΘΕΡΙΔΗΣ: Ψηλά το κεφάλι και θα κάτσουμε να τον πιούμε!
Πυρπόλησαν τα σπίτια του Μπόμπολα στα Σφακιά

Παρανάλωμα του πυρός έγιναν δύο οικίες που ανήκουν στον επιχειρηματία Φώτη Μπόμπολα στο Ασφένδου Σφακίων καθώς και το σπίτι του Αντιδημάρχου Σφακίων Μανούσου Χιωτάκη, ύστερα από "τυφλό" χτύπημα που πραγματοποίησαν άγνωστοι δράστες οι οποίοι αναζητούνται.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr και όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες πρόκειται για καθαρά εμπρηστική επίθεση κατά την οποία οι δράστες άφησαν τα ίχνη τους,  καθώς στους τοίχους και των τριών σπιτιών οι δράστες έγραψαν την λέξη "Γερμανοπροδότη"  ενώ στις πόρτες υπάρχουν σημάδια από πυροβολισμούς.
Ο τρόπος που έδρασαν οι δράστες είναι ενδεικτικός: Αφού πυροβόλησαν στις πόρτες των σπιτιών (καθως και στο ρολόι της ΔΕΗ στο σπίτι του Αντιδημάρχου) εισέβαλαν στις οικίες, στη συνέχεια προκάλεσαν φθορές και τέλος έβαλαν φωτιά προκαλώντας ολική καταστροφή σε δύο σπίτια (ένα του κ. Μπόμπολα και ένα του κ. Χιωτάκη) και εκτεταμένες ζημιές στο τρίτο.
Η σήμανση που διενεργεί έρευνες στα σπίτια που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους καθώς και στο περιβάλλοντα χώρο έχει περισυλλέξει πέντε κάλυκες από κυνηγετικό όπλο.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν απο λίγες ημέρες, αλλά η καταστροφή έγινε αντιληπτή σήμερα, καθώς το χωριό δεν κατοικείται.

φωτο από  πόρτα σε μια οικία του κ. Μπόμπολα που έχει δεχτεί πυροβολισμούς
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και τα τρία σπίτια υπέστησαν πολύ μεγάλες καταστροφές.

φωτο από τον εμπρησμό σε σπίτι του κ. Μπόμπολα, οι δράστες έγραψαν υβριστικό μήνυμα

φωτο από τον εμπρησμό σε σπίτι του κ. Μπόμπολα

φωτο από τον εμπρησμό σε σπίτι του κ. Μπόμπολα
Στο σημείο μετέβη ο Δήμαρχος Σφακίων κ. Παύλος Πολάκης ο οποίος εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για αυτή την ενέργεια, ενώ την προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων.
Επίσης αυτήν την ώρα στην περιοχή διενεργεί έρευνες η σήμανση προσπαθώντας να βρει στοιχεία που θα οδηγήσουν στη σύλληψη των δραστών.
Πηγή: flashnews.gr

Χρυσή Αυγή: Ακονίζει τα νύχια της ενάντια στο λαό

Τα νύχια της απέναντι στο δοκιμαζόμενο λαό, στο ταξικό εργατικό κίνημα, ακονίζει η νεοναζιστική Χρυσή Αυγή όντας πειθήνιο όργανο των κεφαλαιοκρατών. Σε συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα βουλευτής τους (Ευστάθιος Μπούκουρας) εξυμνούσε τις τάχα «λαμπρές μέρες» που έζησε η αγροτιά «επί καθεστώτος Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ».
Σε αυτό το πλαίσιο ...λαμπρών ημερών (φυλακίσεις, εξορίες, βασανιστήρια, καταστολή, εθνικές τραγωδίες) προειδοποίησε το λαό για το τι του ετοιμάζουν στην υπηρεσία των μονοπωλίων λέγοντας: «Σαφώς θα συνεχιστούν οι δράσεις μας και θα είμαστε και πιο οργανωμένοι και πιο συσπειρωμένοι, αλλά και κατάλληλα εκπαιδευμένοι για τις ενδεχόμενες φυσικές και όχι μόνο καταστροφές - που φυσικά απευχόμαστε να συμβούν. ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΟΙ ΟΤΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ...».
Συνέχισε παρακάτω περιγράφοντες τις προετοιμασίες κάθε είδους τραμπούκων και μπράβων του συστήματος: «Τα τείχη πέφτουν εκ των έσω. Δέκα χρόνια οι αρχαίοι Ελληνες προσπαθούσαν να πάρουν την Τροία. Αυτό δεν το κατάφερε ούτε ο Αχιλλέας, ούτε ο Αγαμέμνονας αλλά ο ένας και μοναδικός πολυμήχανος Οδυσσέας. Σε όλη την ελληνική επικράτεια άξιοι συναγωνιστές θεμελιώνουν έναν νέο Δούρειο ιππο»... Για το χτύπημα του λαϊκού κινήματος.

ΠΑΜΕ: Να επιστραφεί στα ταμεία ο κλεμμένος ιδρώτας των εργαζομένων


Να επιστραφεί στα ασφαλιστικά ταμεία ο κλεμμένος ιδρώτας και το αίμα των εργαζομένων απαιτεί το ΠΑΜΕ.

Σε δελτίο τύπου που εξέδωσε σχετικά με τις συσκέψεις του Υπουργείου Εργασίας με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς τονίζει ότι την ώρα, που σφαγιάζονται οι συντάξεις οδηγώντας τους συνταξιούχους στην εξαθλίωση και παζαρεύονται νέα κουρέματα των αποθεματικών, το Υπουργείο αναλώνεται στο πώς θα πάρουν -σε ισόποσες δόσεις- το κομμάτι της σύνταξης που δεν παρακρατήθηκε το Δεκέμβρη.
Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΜΕ τονίζει:

“Την ώρα που ο σφαγιασμός στις συντάξεις δεν έχει προηγούμενο και οι συνταξιούχοι βρίσκονται στην ανέχεια και στην εξαθλίωση, οι συσκέψεις του Υπουργείου Εργασίας με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αναλώνεται στο πώς θα πάρουν σε ισόποσες δόσεις το κομμάτι της σύνταξης που δεν παρακρατήθηκε το Δεκέμβρη.

Την ίδια στιγμή παζαρεύονται νέα κουρέματα στα αποθεματικά των ασφαλιστικών οργανισμών που θα σημάνουν το οριστικό τσάκισμα της κοινωνικής ασφάλισης.

Η οικονομική ασφυξία των ασφαλιστικών οργανισμών δεν είναι ευθύνη των εργαζόμενων και των συνταξιούχων. Δεν οφείλεται σε αυτούς η σκανδαλολογία που αναπτύσσεται για να δικαιολογηθούν οι περικοπές στις συντάξεις, δεν οφείλεται σε αυτούς η εισφοροδιαφυγή και η εισφοροαπαλλαγή, δεν οφείλεται σε αυτούς το τελευταίο κούρεμα των ομολόγων των ασφαλιστικών ταμείων που η κλοπή υπολογίζεται περίπου στα 12 δις, οι βεβαιωμένες ανείσπρακτες οφειλές προς το ΙΚΑ των επιχειρήσεων που φτάνουν τα 6 δις, τα περιορισμένα έσοδα των οργανισμών λόγω της ανεργίας και της μείωσης των μισθών.

Η πολιτική της κυβέρνησης, σπέρνει φτώχεια στους συνταξιούχους. Να μη δεχτούμε τη σημερινή κατάσταση ως δρόμο χωρίς γυρισμό. Να διεκδικήσουμε με πιο δυνατή φωνή, να επιστραφεί στα τώρα στα ταμεία ο κλεμμένος ιδρώτας και το αίμα μας.”

Για την αδυναμία θέρμανσης (Video)

Σαμαράς - Στουρνάρας: Συντονισμός και επιτάχυνση της αντιλαϊκής επίθεσης

Φορολογικό, αυξήσεις στη ΔΕΗ και ιδιωτικοποιήσεις στην πρώτη γραμμή των αντιλαϊκών προτεραιοτήτων της συγκυβέρνησης

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό, για το σχεδιασμό της κλιμακούμενης αντιλαϊκής επίθεσης, είχε ο υπουργός Οικονομικών το πρωί της Παρασκευής.

«Ήταν μία συνάντηση που έχει να κάνει με γενικότερο συντονισμό οικονομικής πολιτικής» δήλωσε εξερχόμενος από το Mέγαρο Μαξίμου ο Γιάννης Στουρνάρας.

Πρόσθεσε, ακόμα, ότι οι επικείμενες συνεδριάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του Eurogroup «θα έχουν θέμα την Ελλάδα κυρίως. Ιδιαίτερα στο Eurogroup θα αποφασιστεί ή όχι η επόμενη εκταμίευση».

«Πρέπει να ψηφίσουμε το φορολογικό ως την επόμενη Παρασκευή»

Στο πλαίσιο αυτό και αναφερόμενος στα λεγόμενα προαπαιτούμενα αντιλαϊκά μέτρα, δήλωσε για το νομοσχέδιο φοροληστείας των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων ότι «πρέπει να είμαστε έτοιμοι, πρέπει να ψηφίσουμε το φορολογικό μέχρι την επόμενη Παρασκευή, το οποίο είναι και το σημαντικότερο θέμα».

Άμεσες προτεραιότητες της συγκυβέρνησης είναι και οι νέες μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ που θα ισχύσουν από 1η Γενάρη, καθώς και η υλοποίηση του προγράμματος εκτεταμένων ιδιωτικοποιήσεων.

Ο υπουργός Οικονομικών επιχείρησε για μία ακόμη φορά να δημιουργήσει ψευδείς εντυπώσεις, για δήθεν αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, λέγοντας ότι οι σχετικές υποθέσεις φορολογικών παραβάσεων «πηγαίνουν καλά» και «οι αρχές κάνουν τη δουλειά τους».

Για το αν στοχοποιείται από το ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση της «λίστας Λαγκάρντ» δήλωσε: «Δεν έχω ασχοληθεί και δεν με αφορά».

ΔΗΜΑΡ: Κοροϊδία με «κοινωνικές ευαισθησίες» για τις αυξήσεις της ΔΕΗ


Την ίδια ώρα που ως μέλος της συγκυβέρνησης ετοιμάζεται να τις εγκρίνει...

Υποκριτικές κοινωνικές ευαισθησίες, με στόχο την εξαπάτηση εργαζομένων και ανέργων, ενόψει της επικείμενης ανακοίνωσης των νέων μεγάλων ανατιμήσεων στα τιμολόγια της ΔΕΗ, εξέφρασε ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, ο οποίος συναντήθηκε με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ασημάκη Παπαγεωργίου και τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, Αρθούρο Ζερβό, την Παρασκευή στη Βουλή.

Ενώ η συγκυβέρνηση, μέλος της οποίας είναι η ΔΗΜΑΡ, ετοιμάζεται να εγκρίνει τις αυξήσεις-φωτιά στα τιμολόγια της ΔΕΗ, ο Φώτης Κουβέλης, εμπαίζοντας εργαζόμενους και λαϊκά στρώματα, δήλωσε ότι «η προσαρμογή των τιμολογίων της ΔΕΗ οφείλει να λαμβάνει υπόψη τα βάρη που σηκώνει ο πολίτης και η χειμαζόμενη κοινωνία».

Η κοροϊδία εκ μέρους της ΔΗΜΑΡ, που στηρίζει και υλοποιεί όλα τα αντιλαϊκά μέτρα ως κυβερνητικός εταίρος, γίνεται ακόμα πιο προκλητική, καθώς ο Φ. Κουβέλης ανέφερε πως «το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο πρέπει να επεκταθεί προκειμένου να συμπεριλάβει όλους τους ανέργους, ανεξαρτήτως του χρόνου ανεργίας και ιδιαίτερα τις οικογένειες που δεν έχουν εργαζόμενο μέλος». Πρόσθεσε ακόμα ότι «το νυκτερινό τιμολόγιο πρέπει να επεκταθεί σε όλους χωρίς περιορισμούς, καθώς και ότι η ορθολογική κατανάλωση που συνεπάγεται μειωμένη κατανάλωση πρέπει να υποστηρίζεται με μειωμένο τιμολόγιο».

Πρωτόγνωρη φτώχεια στην Ευρώπη - Στα 20 εκατ. οι άνεργοι στην Ευρωζώνη εντός του ΄13

Διαστάσεις ανθρωπιστικής καταστροφής λαμβάνει το φαινόμενο της φτώχειας στην Ευρώπη της λιτότητας, με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού να παραδέχεται ότι αντιμετωπίζει "πρωτόγνωρες προκλήσεις", καθώς αναγκάζεται να βοηθά όλο και περισσότερους κατοίκους της γηραιάς ηπείρου. Επιπλέον, σύμφωνα με μελέτη της Ernst & Young, στα 20 εκατ. θα φτάσουν οι άνεργοι στην Ευρωζώνη εντός του ΄13.

"Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου βρίσκονται υπό μεγαλύτερη πίεση απ' ό,τι στο παρελθόν. Η εκτίμησή μας είναι ότι τα επόμενα δύο με τέσσερα χρόνια θα είναι πολύ δύσκολα για την Ευρώπη", δηλώνει ο Ιβ Ντακόρ, γενικός διευθυντής της ΔΕΕΣ στην εφημερίδα της Δανίας, Politiken.
"Για πρώτη φορά βλέπουμε μια αυξανόμενη πίεση στους Ευρωπαίους, όπου όλο και περισσότεροι άνθρωποι έχουν γίνει πραγματικά φτωχοί. Δευτερευόντως, οι ευρωπαϊκές χώρες δαπανούν λιγότερα χρήματα για την κοινωνική πρόνοια εξαιτίας της οικονομικής κρίσης", σημειώνει προσθέτοντας ότι αυτό "δημιουργεί νέες προκλήσεις για τον Ερυθρό Σταυρό".
Αναφέρει επίσης ενδεικτικά ότι ο Ερυθρός Σταυρός στην Ελλάδα δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητές του, ενώ στην Ισπανία η οργάνωση βοηθά περίπου 300.000 ανθρώπους. "Θα βοηθήσουμε κάποια εθνικά παραρτήματα να αντιμετωπίσουν προβλήματα, το εύρος και την πολυπλοκότητα των οποίων δεν έχουν συνηθίσει: για παράδειγμα, πώς αντιδρά ο Ερυθρός Σταυρός όταν ξεσπούν βίαια επεισόδια;" διερωτάται.
Οι αυξανόμενες τιμές των τροφίμων και η έλλειψη εμπιστοσύνης στις κυβερνήσεις ήταν οι παράγοντες που συνέβαλαν στο ξέσπασμα των εξεγέρσεων της Αραβικής Άνοιξης, μαζί με το αίτημα για μεγαλύτερη πολιτική ελευθερία. Παρόμοιοι παράγοντες ενδέχεται να προκύψουν στην Ευρώπη και να πυροδοτήσουν βία, σύμφωνα με τη ΔΕΕΣ.
Το προσωπικό της ΔΕΕΣ, που έχει εργαστεί σε εμπόλεμες περιοχές, «ίσως να χρειαστεί να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις του σε παραρτήματα του Ερυθρού Σταυρού στην Ευρώπη», σημειώνει ο γενικός διευθυντής της οργάνωσης. "Πρέπει να προετοιμαστούμε για περισσότερη βία εδώ", καταλήγει.

Η μελέτη της Ernst & Young

Την αύξηση του αριθμού των ανέργων στην Ευρωζώνη στα 20 εκατομμύρια εντός του 2013, προβλέπει σε μελέτη της η Ernst & Young, ενώ ιδιαίτερα δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις για την Ελλάδα και την Ισπανία.
Σύμφωνα με την μελέτη που δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Deutsche Welle, στο δεύτερο εξάμηνο του 2013 ο αριθμός των ανέργων θα υπερβεί τα 20 εκατομμύρια, αριθμός που αποτελεί νέο αρνητικό ρεκόρ.
Η ανεργία στη ζώνη του ενιαίου νομίσματος είχε σκαρφαλώσει τον περασμένο Οκτώβριο σε πρωτοφανές ύψος, με τους ανέργους στις 17 χώρες-μέλη της να ανέρχονται τότε στα 18,7 εκατομμύρια άτομα, που αντιστοιχούν σε ένα ποσοστό της τάξεως του 11,7%.
Οι ειδικοί της Ernst & Young αναμένουν για το 2013 νέα αύξηση της ανεργίας στην Ευρωζώνη, εκτίμηση που βασίζουν κυρίως στην κάμψη της ανταγωνιστικότητας.
Σύμφωνα με τη μελέτη, η συνολική οικονομική επίδοση των χωρών της ευρωζώνης θα μειωθεί κατά 0,2%, συνοδεύοντας την κάμψη του 0,4% που καταγράφτηκε το 2012. Όπως γράφουν χαρακτηριστικά οι συντάκτες της μελέτης, «έπεται άλλη μία δύσκολη χρονιά για την Ευρωζώνη».

Στο 28% η ανεργία στην Ελλάδα

Ιδιαίτερα δύσκολη θα είναι η κατάσταση στην Ελλάδα και την Ισπανία. Σε ό,τι αφορά την πρώτη, η μελέτη προβλέπει νέα μείωση του ΑΕΠ της χώρας έως και 4,3%, με την ανάπτυξη να επιστρέφει το 2015.
Η ήδη πολύ υψηλή ανεργία στην Ελλάδα αναμένεται να κάνει νέο άλμα ανόδου, φτάνοντας το 2013 στο 28%.
Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη στην Ισπανία, όπου οι ειδικοί της Enrst & Young προβλέπουν άνοδο του σχετικού δείκτη στο 27%. Παρά τη μείωση του αριθμού των ανέργων στην Ισπανία με το κλείσιμο του 2012 -για πρώτη φορά μετά το περασμένο καλοκαίρι- οι πολιτικοί της χώρας αιτιολογούν την εν λόγω μείωση, παραπέμποντας στο γεγονός ότι την περίοδο των Χριστουγέννων απασχολούνται παραδοσιακά περισσότεροι εργαζόμενοι εξαιτίας της παροδικής αύξησης των αναγκών στην αγορά εργασίας.
Αντίθετα, καλή είναι η εικόνα στη Γερμανία, παρά την άνοδο κατά 88.000 του αριθμού των ανέργων τον τελευταίο μήνα του 2012.

Πηγή: «Βήμα»


Σχόλιο του ΚΚΕ για τη «λίστα Λαγκάρντ»


Ο λαός πρέπει, μαζί με τη διερεύνηση των σκανδάλων και την απόδοση κάθε είδους ευθυνών, να διεκδικήσει τον πλούτο που παράγει ανατρέποντας το εκμεταλλευτικό και σάπιο καπιταλιστικό σύστημα. Αυτό επισημαίνει μεταξύ άλλων, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σε σχόλιό του για τη «λίστα Λαγκάρντ».
Ολόκληρο το κείμενο έχει ως εξής:
ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ
Όπως η διερεύνηση των ποινικών ευθυνών σε σχέση με τη λίστα Λαγκάρντ δεν πρέπει να περιοριστεί στο πρόσωπο του πρώην υπουργού Γ. Παπακωνσταντίνου, όπως θέλει η συγκυβέρνηση, έτσι και η προσοχή του λαού δεν πρέπει να μείνει μόνο στην απόδοση ευθυνών, αλλά και στο πώς θα αντιμετωπίσει τα μέτρα που τον τσακίζουν και μετατρέπουν τον πλούτο που παράγει σε καταθέσεις στις τράπεζες του εξωτερικού, σε ακίνητα στο Λονδίνο, σε offshore, με φοροαπαλλαγές του κεφαλαίου, με τραπεζικά απόρρητα, με ελευθερία κίνησης κεφαλαίων.
Η σαπίλα του καπιταλιστικού συστήματος δεν κρύβεται. Από τα σπλάχνα του γεννιούνται αυτά τα φαινόμενα. Για αυτό και δεν μπορεί να εξυγιανθεί, όπως ισχυρίζονται τα κόμματα του «ευρωμονόδρομου». Ο λαός πρέπει, μαζί με τη διερεύνηση των σκανδάλων και την απόδοση κάθε είδους ευθυνών, να διεκδικήσει τον πλούτο που παράγει ανατρέποντας το εκμεταλλευτικό και σάπιο καπιταλιστικό σύστημα. 


 Ν. Σοφιανός στη ΝΕΤ: Το πολιτικό σύστημα δουλεύει για την ολιγαρχία του πλούτου

Αλ. Τσίπρας: Τα μνημόνια της «Αριστεράς» είναι καλύτερα

«Αλλαγή καθεστώτος» η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ...για «αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής»!

Την πραγματικότητα στα μέτρα του έφερε για μια ακόμα φορά ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να κοροϊδέψει το λαό ότι το μείγμα διαχείρισης που πρεσβεύει είναι αμοιβαία επωφελές για τα μονοπώλια και τους ανθρώπους του μόχθου.

Προετοιμασία εδάφους για τις συμφωνίες που θα υπογράψει αν αναλάβει τη διακυβέρνηση

Με συνέντευξή του στην «Εφημερίδα των Συντακτών» έφτασε να ισχυριστεί ότι το μνημόνιο που υπέγραψε ο Λούλα με το ΔΝΤ αμέσως μόλις ανέλαβε πρόεδρος της Βραζιλίας ήταν ένα καλό μνημόνιο! Όπως είπε: «Είναι τελείως ανακριβές ότι ο Λούλα τα βρήκε με το ΔΝΤ. Κατ' αρχάς η συμφωνία που είχε στα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης Λούλα η Βραζιλία με το ΔΝΤ, δεν έχει καμία σχέση με το πρόγραμμα που σήμερα εφαρμόζεται στην Ελλάδα»...

Επιδιώκοντας ενδεχομένως έναν εκ των προτέρων εξωραϊσμό των συμφωνιών που ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει έτοιμος να διαπραγματευτεί και να συνομολογήσει με την τρόικα όταν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας και που δεν πρόκειται να άρουν ούτε μισό απ' τα μέτρα που έχουν φορτωθεί στις πλάτες του λαού, απεναντίας θα σηματοδοτήσουν νέα επίθεση σε βάρος του, αφού αυτό επιτάσσει ο στόχος - και του ΣΥΡΙΖΑ - για επαναφορά των μονοπωλίων σε ανάπτυξη, κερδοφορία με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

«Αναπτυξιακό θαύμα» τα εκατομμύρια των Βραζιλιάνων που ζουν σε άθλιες συνθήκες

Προσπερνώντας αδιάφορα το γεγονός ότι εκατομμύρια Βραζιλιάνοι επιβιώνουν σε επιεικώς άθλιες συνθήκες, ο Αλ. Τσίπρας ταυτίστηκε πλήρως με τον Λούλα, επικρότησε την πολιτική που άσκησε και επανέφερε τη βραζιλιάνικη πλουτοκρατία σε συνθήκες ανάπτυξης, λέγοντας: «Η Βραζιλία είναι επίσης ένα κακό παράδειγμα για τους υποστηρικτές του μνημονιακού μονόδρομου, αφού μια αριστερή κυβέρνηση και ένας αριστερός ηγέτης που όταν εκλέχτηκε είχε την ίδια αντιμετώπιση από το εκεί κατεστημένο με αυτήν που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα στην Ελλάδα, κατάφερε όχι μόνο να σταθεροποιήσει την οικονομία, αλλά και να πετύχει ένα αναπτυξιακό θαύμα»!

Με μεγαλύτερη εγκράτεια σχολίασε τα τεκταινόμενα στην Αργεντινή καθώς εκεί η καπιταλιστική ανάπτυξη εμφανίζει ρυθμούς επιβράδυνσης. Έτσι ανέφερε ότι «δεν αναζήτησε μοντέλα προς αντιγραφή», αλλά «εμπειρίες» ότι «δεν συμφωνούμε με όλα όσα έκαναν οι κυβερνήσεις στην Αργεντινή», αλλά παρ' όλα αυτά κέρδισαν το στοίχημα «για επαναφορά της δημοκρατίας και της αξίας της πολιτικής»! Πρόσθεσε ότι τη χώρα την οδήγησαν στην ανάκαμψη «κυβερνήσεις που σταμάτησαν την εφαρμογή ολέθριων προγραμμάτων λιτότητας» και «έκτοτε γίνεται προσπάθεια επούλωσης των πληγών». Δεν είπε βέβαια ότι αυτές παραμένουν ορθάνοιχτες στο σώμα του λαού που υποφέρει από φτώχεια και ανεργία.

Παραδέχτηκε εντούτοις ότι «δεν έλυσαν τα προβλήματά τους, ούτε υπερέβησαν τον καπιταλισμό με τις αντιθέσεις που δημιουργεί και αναπαράγει, κατάφεραν όμως (...) να τριπλασιάσουν το ΑΕΠ, να πολλαπλασιάσουν τις κοινωνικές δαπάνες και να μειώσουν την ανεργία στο 7%»... Θυμίζουμε ότι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ κατά την παραμονή του κλιμακίου του στην Αργεντινή είχε ενημερώσει για τη δημιουργία θέσεων εργασίας εκεί με ...ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα! Η μείωση της ανεργίας από μόνη της δεν λέει τίποτα στο βαθμό που επιτυγχάνεται με το μοίρασμα μιας θέσης εργασίας σε 2 και 3 ανέργους και με μισθούς πείνας. Αυτό εγκωμιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ό,τι αφορά στα γενικά συμπεράσματα της επίσκεψής του ο Αλ. Τσίπρας πρόβαλε την «ταύτιση απόψεων όσον αφορά στους κινδύνους που δημιουργεί η συνέχιση της λιτότητας στο Νότο της Ευρώπης». Παρακάτω βεβαίως ομολογεί ότι η σχετική αγωνία των καπιταλιστικών κρατών της Λατινικής Αμερικής δεν αφορά την εξόντωση των λαών του Νότου της Ευρώπης, αλλά το φόβο ότι η πολιτική αυτή «ενδέχεται να προκαλέσει γενίκευση της ύφεσης σε παγκόσμιο επίπεδο».

Για ακόμα μια φορά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίστηκε σαν αναγκαία την προσήλωση της Ελλάδας, των αστικών κυβερνήσεών της, στην αναζήτηση συμμαχιών σε χώρες της Λατινικής Αμερικής «με τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες» προκειμένου να εξασφαλιστούν «ισχυροί σύμμαχοι και στηρίγματα» στην προσπάθεια της ντόπιας αστικής τάξης να ξεφύγει απ' την κρίση με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Κι αυτό δίχως να αποστεί απ' τον ευρωενωσιακό προσανατολισμό. Κλείνοντας το μάτι σε όλα τα τμήματα της αστικής τάξης και στις διαφορετικές τους επιδιώξεις, ο Αλ. Τσίπρας πρόσθεσε στα παραπάνω: «Τέθηκε η περιφερειακή ολοκλήρωση της Νότιας Αμερικής ως βασικό στοιχείο διασφάλισης της αυτονομίας των λαών της περιοχής από τις αγορές και τις ΗΠΑ, γεγονός που ταυτίζεται με τη δική μας πεποίθηση για την κοινή μοίρα των ευρωπαϊκών λαών».

Οι ιμπεριαλιστικές ενώσεις και οι καπιταλιστικές ολοκληρώσεις όμως καμία απολύτως σχέση δεν έχουν με τα λαϊκά συμφέροντα όπως το εμφανίζει ο Αλ. Τσίπρας, απεναντίας αποσκοπούν στη θωράκιση των μονοπωλίων που είτε ευρωενωσιακά είτε λατινοαμερικάνικα προωθούν τα συμφέροντά τους στις πλάτες των λαών.

Στο απυρόβλητο οι «νόμιμοι» κλέφτες του κοινωνικά παραγόμενου πλούτου

Σε ό,τι αφορά στην εσωτερική πολιτική σκηνή ο Αλ. Τσίπρας αναφέρθηκε στη λίστα Λαγκάρντ, χρεώνοντας στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ τη στρατηγική φοροασυλίας για το κεφάλαιο και συσκοτίζοντας ότι αυτή δεν ήταν απλά και μόνο επιλογή των δύο κομμάτων, αλλά ευρωενωσιακή επιταγή, προϋπόθεση ενίσχυσης της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των μονοπωλίων που εξουσιάζουν. Μάλιστα, υποστήριξε ότι εξαιτίας αυτού του συστήματος «κλεπτοκρατίας» η χώρα οδηγήθηκε σε χρεοκοπία, εξήγηση βολική για τους νόμιμους κλέφτες του κοινωνικά παραγόμενου πλούτου, τα μονοπώλια, αφού τα αφήνει στο απυρόβλητο, συσκοτίζοντας και το χαρακτήρα της κρίσης που η εξουσία τους προκαλεί.

«Αλλαγή καθεστώτος» ...για «αποκατάσταση κοινωνικής συνοχής»!

Προεξόφλησε ότι θα υπάρξουν πολιτικές δυνάμεις με τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορέσει να συνεργαστεί και να συγκροτήσει κυβέρνηση μετά τις επόμενες εκλογές, βασική αποστολή της οποίας - όπως είπε - θα είναι η «αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής», μέτρα δηλαδή που θα διασφαλίσουν την υποταγή της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων στο μεγάλο κεφάλαιο και μάλιστα σε μια περίοδο που αυτό έχει εξαπολύσει ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον τους. Και κατόπιν αυτής της παραδοχής είχε το θράσος να προσθέσει ότι η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ «δεν θα είναι απλά μια συνηθισμένη εναλλαγή, θα είναι αλλαγή καθεστώτος»!

Ποινική δίωξη σε βάρος υπευθύνων των Εκπαιδευτηρίων ΞΥΝΗ


Ποινική δίωξη, σε βαθμό κακουργήματος, άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος των υπευθύνων του Ομίλου Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων ΞΥΝΗ, για υπόθεση πλαστών ασφαλιστικών ενημεροτήτων.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα, προκειμένου να εισπράττουν από το Δημόσιο δεκάδες χιλιάδες ευρώ, μέσω επιδοτήσεων για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η δίωξη στρέφεται κατά των Σοφοκλή Ξυνή, της συζύγου του Αθηνάς και της κόρης του Αικατερίνης - μέλη του ΔΣ του Ομίλου ΞΥΝΗ.

Παράλληλα εκδόθηκε διάταξη δημοσιοποίησης των ονομάτων των κατηγορουμένων, καθώς και απαγόρευσης εξόδου τους από τη χώρα.

Πρόσθετο χαράτσι με πρόσχημα τις αποδείξεις λιανικής


Ένα πρόσθετο χαράτσι επιδιώκει να επιβάλει η κυβέρνηση μέσα από τις διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου που συζητιέται στη Βουλή.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, που μετείχαν στη σημερινή σύσκεψη, προωθείται νέα ρύθμιση με την οποία οι μισθωτοί και συνταξιούχοι υποχρεώνονται να βρουν αποδείξεις λιανικής, αξίας στο 25% του φορολογητέου εισοδήματος.

Αν η συνολική αξία των αποδείξεων που θα συγκεντρώσουν είναι χαμηλότερη, τότε θα πληρώσουν ένα ακόμη πρόσθετο χαράτσι, αυτή τη φορά πάνω στην αξία των αποδείξεων που τους «λείπει».

Από τα στοιχεία που έχουν διαρρεύσει προκύπτει ότι το νέο χαράτσι θα είναι υπερδιπλάσιο του ισχύοντος για τις αποδείξεις, δηλαδή θα φτάνει στο 22% από 10% που είναι σήμερα, προκειμένου να εξομοιωθεί με το συντελεστή που ισχύει για το πρώτο κλιμάκιο του φόρου για μισθωτούς - συνταξιούχους.

Κατέθεσαν τις πινακίδες

Σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη τα κρατικά έσοδα από το τέλος κυκλοφορίας οχημάτων έφτασαν σε 1,05 δισ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 200 εκατ. ευρώ από το στόχο του κρατικού προϋπολογισμού.

Σε πάνω από 100.000 υπολογίζονται οι ιδιοκτήτες οχημάτων που κατέθεσαν τις πινακίδες κυκλοφορίας, προκειμένου να «αποφύγουν» το χαράτσι.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 8 Γενάρη λήγει η προθεσμία για την πληρωμή του τέλους κυκλοφορίας οχημάτων, μετά την ολιγοήμερη παράταση που δόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών. Μετά τη λήξη της προθεσμίας επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο με το τέλος κυκλοφορίας που αντιστοιχεί σε κάθε όχημα, δηλαδή θα πληρωθεί στο διπλάσιο. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας στις Εφορίες.

Το θράσος αυτών που πραγματικά έκαναν τον «Ριζοσπάστη» και τον «902» μπίζνα...


του Τάκη Βαρελά
«…το ΚΚΕ επιδίδεται σε επιχειρηματικές μπίζνες,
ύψους εκατομμυρίων ευρώ…»
(«Αυγή» 28/12/2012)
Αφορμή για το σχόλιό μου αυτό είναι η μέθοδος που επιλέγει ο ΣΥΡΙΖΑ και, κατ' επέκταση, το δημοσιογραφικό του όργανο, η «Αυγή», για να σχολιάσει τις μειώσεις του προσωπικού του «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ», κυρίως ως δημοσιογραφικού οργάνου της ΚΕ του ΚΚΕ από την ίδρυσή του.
Δεν έχω την πρόθεση να μπω σε λεπτομέρειες, άλλωστε οι ανακοινώσεις του «Ριζοσπάστη» για το θέμα είναι σαφείς,
Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει κανείς νοήμων άνθρωπος (ποσό μάλλον αριστερός) που να μην κατανοεί τις δυσκολίες του Τύπου, αλλά και της βιομηχανίας γενικότερα αυτή την περίοδο. Γνωστό είναι σε όλους ότι η κρίση χτυπά τους πάντες. Στον καπιταλισμό ζούμε άλλωστε, δεν θα αποτελούσε εξαίρεση ως «σοσιαλιστική νησίδα» ο «Ριζοσπάστης».
Μακάρι το κίνημα και η δυναμική του να ήταν τέτοια και να είστε σίγουροι για αυτό, ότι και προσλήψεις θα γίνονταν και άλλες εκδόσεις, ακριβώς για να υποστηρίζουν τη δράση του κινήματος, όσο και του ΚΚΕ. Δεν έχω την αίσθηση ότι στο ΚΚΕ πετούν από τη χαρά τους, κάνοντας μειώσεις προσωπικού, αν και το κείμενο της «Αυγής» αυτό υπονοούσε.
Δεν είδα βέβαια και την Αλέκα (για να μιλήσω με στιλ …ξύλινης γλώσσας) να συντρώγει με τους εφοπλιστές και κάθε λογής ατζέντηδες του διεθνούς χρηματοοικονομικού κατεστημένου στα ελληνοαμερικανικά φόρουμ... (έχει μια αδυναμία σε αυτά η κεντροαριστερά σας, τώρα τελευταία προσαρμόζεται…).
Μήπως στα φόρουμ αυτά, λέω μήπως, «μάθατε» ή σας σφύριξαν ότι το ΚΚΕ «...ενώ συρρικνώνει την εφημερίδα του, μετατρέποντάς την σε κομματική μπροσούρα για να μεταφέρει την κομματική γραμμή στα μέλη του κόμματος, το ΚΚΕ επιδίδεται σε επιχειρηματικές μπίζνες, ύψους εκατομμυρίων ευρώ…» (σχόλιο στην «Αυγή» 28/12/2012).
Αυτά μαζί με άλλα γράφτηκαν στην «Αυγή», έτσι που να θυμίζουν βιομηχανική κατασκοπεία, ίντριγκες, μηχανορραφίες, εμπλοκή του ΚΚΕ σε μπίζνες και αλισβερίσι με το σύστημα. Παλιά και δοκιμασμένη μέθοδος, με σαφή στόχο να κάμψουν την εμπιστοσύνη στην εφημερίδα και το Κόμμα, να διαρρήξουν τη σχέση του με την κοινωνία και το λαό.
Εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζουν τη θέση του Λένιν για το ρόλο της κομματικής εφημερίδας:«Προπαγανδίζει, οργανώνει, καθοδηγεί» και ως τέτοια αποτελεί πρωταρχικό εργαλείο για το ΚΚΕ. Άρα η αρθρογραφία των αστικών ΜΜΕ και της «Αυγής», με αφορμή τη μείωση προσωπικού, δεν αποτελεί είδηση, αλλά συμμετοχή σε συντονισμένη δράση.
Αυτά λοιπόν από τους «φίλους» που μας εγκαλούν σε ενότητα, «πονώντας» για την απομόνωσή μας! Άμα έχεις τέτοιους φίλους, τι τους θέλεις τους εχθρούς!
Αυτά, λοιπόν, από το συνονθύλευμα του NEW LOOK του ΠΑΣΟΚ, που ετοιμάζεται να συμμετάσχει στη διαχείριση του συστήματος, διαιωνίζοντας την κυριαρχία της αστικής τάξης με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.
Αυτά από τον ΣΥΡΙΖΑ και την «ΑΥΓΗ», που σχεδιάζει τη μεγαλύτερη μεταπολεμική εξαπάτηση του λαού, σε συγχορδία με τις επιλογές των θεσμών που δημιούργησε η αστική τάξη (ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΔΝΤ).
Μέλι στάζει η πένα τους! Δυστυχώς, η τακτική τους θυμίζει το γνωστό «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα» κατά Μακιαβέλι.
Αυτοί, λοιπόν, που εγκαλούν το ΚΚΕ και τον «Ριζοσπάστη» για τα εργασιακά του θέματα, πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
 1. Δεν νοείται Κομουνιστικό Κόμμα χωρίς επαναστατική εφημερίδα και στρατευμένους κομμουνιστές δημοσιογράφους.
 2. Σε οποιεσδήποτε συνθήκες, με νόμιμο το ΚΚΕ ή παράνομο, η εφημερίδα και η λειτουργία της, άρα και το προσωπικό της δεν υποτάσσονται στις δυσκολίες που ανακύπτουν από εξωτερικούς παράγοντες.
 3. Για την ενημέρωση του λαού, την έκδοση και διανομή του «Ριζοσπάστη» στήθηκαν στον τοίχο χιλιάδες κομμουνιστές και δεκάδες δημοσιογράφοι του και, αν χρειαστεί, θα το ξανακάνουν.
 4. Δεν νοείται κομμουνιστής που του ανατέθηκε να προσφέρει τις υπηρεσίες του από αυτό το πόστο να συμπεριφέρεται στις δύσκολες εποχές για το λαό και τον κομματικό Τύπο ως εργαζόμενος, με μόνο κριτήριο την προσωπική του επιβίωση.
 5. Οι κομμουνιστές δημοσιογράφοι στις δυσκολίες, το τονίζω αυτό, υπηρετούν την εφημερίδα τους με όρους αλληλεγγύης στο Κόμμα τους και την εργατική τάξη.
 6. Οι κομμουνιστές είναι παντός καιρού, σε κόμμα παντός καιρού, ανοικτό στην εργατική τάξη και κλειστό στον οπορτουνισμό.
 7. Κάποιοι από τους δημοσιογράφους που σήμερα βρίσκονται στον αστικό Τύπο πέρασαν από τον «Ριζοσπάστη» και από άλλα κομματικά έντυπα και γνωρίζουν πολύ καλά και τη λειτουργία τους και ποιος είναι ο ρόλος τους. Στις δύσκολες εποχές του '90 κάποιοι με θράσος έστειλαν τον «Ριζοσπάστη», αλλά και τον «Οδηγητή» στα δικαστήρια. Από εκείνη τη στιγμή για εμένα προσωπικά έχασαν τη βασική τους ιδιότητα. Την ιδιότητα του κομμουνιστή, με ό,τι απορρέει από αυτό και κατ' επέκταση την ηθική τους υπόσταση απέναντι στην εργατική τάξη και το ΚΚΕ.
 8. Πολλοί δημοσιογράφοι «βρήκαν» δουλειά στη ρούγα του αστικού Τύπου και αποδείχτηκαν οι ικανότεροι να ξελασπώσουν την αστική τάξη, επ' αμοιβή βέβαια.
 9. Άλλοι δημοσιογράφοι «έφτυσαν στο πηγάδι που ήπιαν νερό». (...και όσοι σπούδασαν στο πανεπιστήμιο των καπιταλιστών, στο Χάρβαρντ, λένε ότι το μόνο μάθημα που δεν μας δίδαξαν εκεί ήταν η ηθική).
 10. Άλλοι πάλι απέκτησαν διδακτορικό στα ΜΜΕ και μόνιμη στήλη στην κουκουεδολογία.
 11. Άλλοι πάλι πήγαν στα σπίτια τους, δεν πέρασαν απέναντι με τον αντίπαλο.
 12. Άλλοι τιμούν τη διαδρομή τους και σήμερα συμπορεύονται με το Κόμμα που τους άνοιξε τα μάτια, με τη συνείδηση τους καθαρή απέναντι στην εργατική τάξη και στο ρόλο της.
Ποιος λοιπόν έκανε τον «Ριζοσπάστη» και τον «902» μπίζνα; Το ΚΚΕ;
Ή αυτοί που πέρασαν και δεν κόλλησαν από το ΚΚΕ και σήμερα βολοδέρνουν ως συνιστώσες του εαυτού τους στον ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ - 5η ΜΕΖΟΝΕΤΑ κλπ. και ξαναετοιμάζονται να κάνουν ρεσάλτο σε κυβέρνηση πλέον της αριστεράς, της αστικής τάξης;
Δυστυχώς, οι συνήθεις ύποπτοι. Οι οπορτουνιστές!

Στη φοροδιαφυγή τα φορτώνουν συγκυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ


Με διάφορα νούμερα που πετάγονται σαν πυροτεχνήματα στον αέρα, με αφορμή τη λίστα Λαγκάρντ, συγκυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να πείσουν το λαό ότι η φοροδιαφυγή ευθύνεται για όλα τα δεινά του και ότι η πρόθεσή τους να την πατάξουν, είναι εγγύηση για να απαλυνθούν τα βάσανα της λαϊκής οικογένειας. Μέσα στο γενικότερο κλίμα, το υπουργείο Οικονομικών διέρρεε ότι προσδοκά έσοδα 2 δισ. ευρώ από τη φορολόγηση Ελλήνων που με τραπεζικά εμβάσματα την περίοδο 2009-2011 έβγαλαν μεγάλα ποσά στο εξωτερικό.

Οπως έλεγαν παράγοντες του υπουργείου, η σχετική λίστα αριθμεί 54.000 φυσικά πρόσωπα. Από τις 25.000 περιπτώσεις που καταχωρήθηκαν ως ύποπτες, έχουν ήδη ειδοποιηθεί οι 14.000 για συμπληρωματικές δηλώσεις, προκειμένου να δικαιολογήσουν τα ποσά των καταθέσεων που βρίσκονται σε αναντιστοιχία με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους. Εάν δεν το καταφέρουν, θα πληρώσουν πρόσθετους φόρους για τα εισοδήματα που απέκρυψαν. Το υπουργείο υπολογίζει στα 7 δισ. ευρώ τη διαφορά μεταξύ των εμβασμάτων και των εισοδημάτων για τους 14.000 και το ποσό που προσδοκά να εισπράξει ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του αποδίδει μέχρι και τα μνημόνια στην «ανικανότητα» των προηγούμενων κυβερνήσεων να πατάξουν τη φοροδιαφυγή και καλλιεργεί αυταπάτες ότι η είσπραξη φόρων από τους «παραβάτες» με τα εμβάσματα στο εξωτερικό μπορεί να ανασχέσει την επίθεση στο λαϊκό εισόδημα και τα εργατικά δικαιώματα. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Π. Κουρουμπλής έφτασε στο σημείο να λέει στο ΣΚΑΪ ότι τα εκατομμύρια ή τα δισ. ευρώ που μπορούν να εισπραχθούν από τη φοροδιαφυγή, μεταφράζονται σε αναστολή των μειώσεων σε συντάξεις και μισθούς! Είναι συνένοχοι στην προσπάθεια να πείσουν το λαό ότι με μια καλύτερη «αυτορύθμιση» του συστήματος μπορεί να ζήσει καλύτερα. Τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει για το λαό αν το κράτος εισπράξει μερικά εκατομμύρια παραπάνω από τους μεγαλοκαταθέτες του εξωτερικού.

Στην πλειοψηφία τους είναι επιχειρηματίες που συσσώρευσαν κεφάλαια από την εργασιακή εκμετάλλευση στην Ελλάδα και εκμεταλλευόμενοι τους νόμους και τις συνθήκες του κράτους και της ΕΕ μετέφεραν τεράστια ποσά σε χώρες με φορολογική ασυλία. Είναι λεφτά που αποκόμισαν κάνοντας χρήση των εγχώριων αντεργατικών νόμων και τα οποία φυγάδευσαν νόμιμα ή λιγότερο νόμιμα, με τους νόμους του ίδιου αστικού κράτους και της ΕΕ.

Ακόμα κι αν φορολογηθούν εκ των υστέρων, τα έσοδα θα επιστρέψουν στους ίδιους σαν φοροαπαλλαγές και προνόμια, για να κάνουν επενδύσεις. Οποιος συγκαλύπτει αυτήν την πραγματικότητα, συμβάλλει στον αποπροσανατολισμό του λαού και στον αφοπλισμό του απέναντι στον πραγματικό αντίπαλο, που είναι η πλουτοκρατία, το κράτος της και οι διακρατικές της Ενώσεις, όπως η ΕΕ. Που όσο και αν κόπτονται για τη φοροδιαφυγή, δεν μπορούν να συγκαλύψουν τη μεγάλη νόμιμη φοροαπαλλαγή του κεφαλαίου. Που πράγματι όχι μόνο πρέπει να πληρώνει φόρους, αλλά να φορολογηθεί δραστικά το κεφάλαιο και να φοροαπαλλαγούν τα φτωχά λαϊκά στρώματα.

Επιπλέον φόρους ύψους 15 δισ. ευρώ φέρνει το 2013 για τους Ιταλούς


Επιπλέον φόρους της τάξης των 14,7 δισεκατομμυρίων ευρώ πρόκειται να φέρει το 2013 για τους Ιταλούς.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ένωσης Βιοτεχνών Cgia, της πόλης Μέστρε, στη Βορειοανατολική Ιταλία, κάθε οικογένεια θα επιβαρυνθεί με 585 ευρώ και η συνολική φορολογική πίεση θα αγγίξει το 45,1% του ΑEΠ.

Το σκίτσο της ημέρας

Της Ξένου Έφης

Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

Η λίστα Λαγκάρντ και «Η εξαδέλφη Μπέττυ»


Πρώτο: Το Κολοσσαίο παραμένει Κολοσσαίο ακόμα κι όταν στην αρένα του ρίχνονται οι μέχρι χτες πραιτοριανοί του. Μάλιστα, όσο λιγότερος είναι ο «άρτος» για το λαό, τόσο περισσότερο έχουν ανάγκη οι άρχοντες του Κολοσσαίου να καταφεύγουν στα θεάματα. Οσο φουντώνει η οργή του λαού τόσο περισσότερο οι άρχοντες καταφεύγουν στα θεάματα για τον εξευμενισμό του πλήθους. Και τι πιο «καθαρτήριο» θέαμα, τι πιο «εξαγνιστική» παράσταση για τους δήμιους και τους πραίτορες από την εικόνα ενός πραιτοριανού - δήμιου που τον ρίχνουν στα θηρία οι ίδιοι οι πραίτορες, οι ίδιοι οι δήμιοι.


Αιώνες τώρα, αυτός είναι ένας από τους τρόπους για να αναπαράγεται το Κολοσσαίο. Η πολιτική του και η ηθική του. Αν χρειαστεί και όποτε χρειαστεί «τρώει» και κάποιους από τους δικούς του. Γιατί το θέμα, τελικά, είναι να βγαίνουν «καθαροί» οι άρχοντες του Κολοσσαίου. Να μπορούν να παριστάνουν τους «άτεγκτους». Κάποιες φορές η θυσία ενός πραιτοριανού καθίσταται αναγκαία προϋπόθεση ώστε να συνεχιστεί ο κανιβαλισμός. Η απανθρωπιά. Η σφαγή και η βαρβαρότητα. Και μάλιστα στο όνομα της «δικαιοσύνης».

Κολυμπάνε στα πλούτη


Ενδεικτικό του ποιος κερδίζει και ποιος χάνει σε κρίση και ανάπτυξη του καπιταλισμού, είναι τα στοιχεία που παρουσίασε το «Bloomberg» για τους πλουσιότερους επιχειρηματίες στον πλανήτη.

Σύμφωνα με το πρακτορείο οι 100 πιο πλούσιοι σε παγκόσμιο επίπεδο είδαν το 2012 την περιουσία τους να αυξάνεται κατά συνολικά 241 δισ. δολάρια. Παρά τη βαθιά κρίση, οι δουλειές τους πήγαν πέρυσι ιδιαίτερα καλά, κύρια για τις λιανικές πωλήσεις και τις τηλεπικοινωνίες. Μόνο 16 από τη λίστα των πλουσιότερων που συντάσσει το πρακτορείο έγιναν «φτωχότεροι» το 2012.

Τα διαπιστευτήρια της Χρυσής Αυγής


Παλαιότερη εικόνα με τον γραμματέα της Χρυσής Αυγής να υποκλίνεται στην "αντισυστημική" Ντόρα Μπακογιάννη  
Διαπιστευτήρια στο μεγάλο κεφάλαιο έδωσε η Χρυσή Αυγή με το ...καλημέρα της νέας χρονιάς. Σε ανακοίνωσή της υποστήριξε ότι «για τη σημερινή λεηλασία της χώρας από τους ξένους τοκογλύφους και τους εγχώριους πλουτοκράτες δε φταίει ο... φασισμός, αλλά οι προδότες και οι ξεπουλημένοι πολιτικάντηδες». Οτι η νομοθετική εξουσία «νομοθετεί υπέρ της οικονομικής καταστροφής των χαμηλών κοινωνικά στρωμάτων». Παράλληλα, «προστατεύει ως κόρη οφθαλμού τα δικά της τεράστια κέρδη και προνόμια (αποζημιώσεις βουλευτών, υπουργών, Προέδρου Δημοκρατίας, αλλά και χρηματοδοτήσεις κομμάτων, αφορολόγητο βουλευτών κ.λπ.)». Αυτά όμως δε θίγουν στο ελάχιστο τους μεγαλοεπιχειρηματίες.

Κονδύλι εξαθλίωσης για τα σχολεία - δίνουν το τελειωτικό χτύπημα

Το ποσό των 20 εκατ. ευρώ κατανέμεται σε όλους τους δήμους της χώρας, με στόχο την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη.

Σαμαράς: Εξόφθαλμη προσπάθεια παραπλάνησης και χειραγώγησης του λαού στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του

Εχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις που «επιτρέπουν να ξεκινήσουν επενδύσεις, να σωθούν θέσεις εργασίας, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να βρουν δουλειά οι άνεργοι, να πάρει μπροστά η οικονομία», αποφάνθηκε στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο πρωθυπουργός, επιχειρώντας να δώσει έναν τόνο αισιοδοξίας, να καλλιεργήσει δηλαδή ψεύτικες ελπίδες για να παρατείνει την ανοχή του λαού στην εφαρμοζόμενη πολιτική. 

ΚΚΕ: Να καταργηθούν αμέσως οι φόροι στο πετρέλαιο θέρμανσης

Σχόλιο του Γραφείου Τύπου της ΚΕ του Κόμματος

Σε σχόλιό του με αφορμή το φαινόμενο της αιθαλομίχλης, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει:

Δυνατότητα κατάσχεσης για χρέη στο Δημόσιο άνω των 300 ευρώ


(Παρεμπιπτόντως: « Άμα έρθουν οι κομμουνιστές θα μας πάρουν τα σπίτια»!)

Αθήνα
Σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, καταθέσεων κ.λπ.), για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο που υπερβαίνουν τα 300 ευρώ, μπορεί να προχωρά το υπουργείο Οικονομικών. Σε ό,τι αφορά μισθούς και συντάξεις το ακατάσχετο έχει οριστεί στα 1.000 ευρώ.
Αυτά περιλαμβάνονται σε αναλυτικό οδηγό του υπουργείου Οικονομικών, όπου περιγράφονται τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών, καθώς και τα δικαιώματα που έχουν οι οφειλέτες.
Αναλυτικά ο οδηγός του υπουργείου, που έχει τη μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων, έχει ως εξής:

Βενεζουέλα: «Εύθραυστη» αλλά σταθερή η υγεία του προέδρου Τσάβες


«Εύθραυστη», αλλά σταθερή χαρακτήρισε την υγεία του προέδρου της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες, ο υπουργός Επιστημών της χώρας Χόρχε Αρεάσα, από την Αβάνα, μέσω μηνύματος σε σελίδα «κοινωνικής δικτύωσης».

Ο Τσάβες, ο οποίος πάσχει από καρκίνο, υποβλήθηκε σε τέταρτη χειρουργική επέμβαση στην Κούβα.

Ο αδελφός του προέδρου, Αντάν Τσάβες, κυβερνήτης του κρατιδίου Μπαρίνας, έφθασε επίσης στην πρωτεύουσα της Κούβας, ενώ και ο αντιπρόεδρος Νίκολας Μαντούρο επίσης βρίσκεται στην Αβάνα με τον πρόεδρο, σύμφωνα με τον Αρεάσα.

Καλή δύναμη


Πόσο θράσος να μιλάς στον πεινασμένο για ποιότητα ζωής; πόσο θράσος να λες στον παγωμένο να μην καίει ξύλα;
Ποτέ άλλοτε η ευχή των χορτάτων για «καλή χρονιά» δεν ακουγόταν τόσο σαν κακόγουστο αστείο.
Ομως, έχουν δίκιο απ' τη σκοπιά τους. Πού θα βρούνε καλύτερη; Από την 1η του μήνα και για την επόμενη δεκαετία - αν δεν ανατραπούν άρδην τα πράγματα - καθένας που θα πιάνει δουλειά θα έχει μισθό 580 ευρώ μεικτά, δηλαδή κοντά στα 3 ευρώ την ώρα, όταν η Κίνα τρέχει ήδη προς τα 6 ευρώ την ώρα. Μ' αυτούς τους όρους θα 'ναι πράγματι μια καλή χρονιά για τους καπιταλιστές.

Αμείωτο το κυνήγι μεταναστών από τον ...«Ξένιο Δία»


Σωρεία προσαγωγών σημειώθηκε και την Τετάρτη, από αστυνομικούς που έχουν επιφορτιστεί με το κυνήγι μεταναστών, στο κέντρο της Αθήνας, με την ονομασία «Ξένιος Ζευς».

Επιχείρηση της Αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας με στόχο μικροπωλητές

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. «στήθηκε» το πρωί της Πέμπτης επί της οδού Στουρνάρη με στόχο τους μικροπωλητές που βρίσκονται εκεί. Αστυνομικοί των ομάδων «Δ» και «ΔΙΑΣ», αλλά και της δημοτικής αστυνομίας βρέθηκαν στην οδό νωρίς το πρωί με πρόσχημα την καταπολέμηση του παρεμπορίου.

Επικοινωνιακού χαρακτήρα η σύσκεψη για την αιθαλομίχλη στο ΥΠΕΚΑΕπικοινωνιακού τύπου σύσκεψη, με αφορμή την αύξηση της αιθαλομίχλης απ' τα τζάκια και τις ξυλόσομπες, σε αστικές περιοχές, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών, επιστημόνων και εκπροσώπων φορέων.

Στόχος της κυβέρνηση είναι να δείξει, ότι δήθεν ενδιαφέρεται για το ζήτημα, την ώρα που η πολιτική της έχει οδηγήσει εργαζόμενους και λαϊκά στρώματα να καίνε ότι βρίσκουν για να ζεσταθούν και να κινδυνεύουν από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας.

«Λίστα Λαγκάρντ»: O καυγάς των κομμάτων της αστικής διαχείρισης κρύβει την ουσία


ΚΚΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΝΑ ΤΗ ΣΑΠΙΛΑ


Τα κόμματα της συγκυβέρνησης επιταχύνουν τις διαδικασίες για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής της Βουλής, που θα διερευνήσει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του πρώην υπουργού Οικονομικών, Γ. Παπακωνσταντίνου, για τα αδικήματα της νόθευσης εγγράφου και της παράβασης καθήκοντος, με ταυτόχρονη βλάβη σε βάρος του Δημοσίου.

Αξιοποιώντας υπαρκτά ζητήματα που προκύπτουν από τη «λίστα Λαγκάρντ» για να συγκαλύψουν τη σήψη που γεννούν το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, οι νόμοι και οι ευρωσυνθήκες, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ προσπαθούν να ρίξουν στάχτη στα μάτια των λαϊκών στρωμάτων και να εμφανιστούν σαν πρεσβευτές της «κάθαρσης» και της «διαφάνειας».

Ισπανία: Στο επίπεδο ρεκόρ των 4,85 εκατομμυρίων ατόμων η ανεργία το 2012


Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στην Ισπανία κατά το Δεκέμβρη, ωστόσο εξακολουθεί να παραμένει στο επίπεδο ρεκόρ των 4,85 εκατομμυρίων ατόμων, ανακοίνωσε σήμερα το ισπανικό υπουργείο Απασχόλησης, τη στιγμή που προχωράει η εφαρμογή των αντιλαϊκών μέτρων.

Η τέταρτη σε μέγεθος οικονομία της Ευρωζώνης κατέγραψε το Δεκέμβρη 59.094 λιγότερους άνεργους (-1,2%) σε σχέση με το Νοέμβρη. Σε επίπεδο έτους υπάρχουν 426.364 περισσότεροι άνεργοι (+9,64%), 4.848.723 άτομα συνολικά.

Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

54 χρόνια Κουβανικής Επανάστασης - Μερικά από τα επιτεύγματα της

Μυρσίνη Τσακίρη

Το Κουβανικό σοσιαλιστικό κράτος στα54 χρόνια της ύπαρξης του, έδωσε μάχη για το συνολικό όφελος και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής, σε όλους τους τομείς, του κάθε Κουβανού πολίτη μέσα από τη συλλογική προσπάθεια και τη συλλογική πρόοδο.
Η Κούβα με τις πράξεις της και τα επιτεύγματα της αποτελεί όλο και περισσότερο σήμεραφωτεινό παράδειγμα για το τι μπορεί να πετύχει ένας λαός και η επαναστατική ηγεσία του, όταν παλεύει για ανώτερα ιδανικά, παρά όλα τα δεινά που έχει να αντιμετωπίσει κατά καιρούς, την προπαγάνδα, τον χρόνιο απάνθρωπο αποκλεισμό, κτλ....

ΚΥΣΕΑ: Ανταλλακτικά αξίας 183,7 εκατ. ευρώ από τις ΗΠΑ για τα «F16»

Την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση 67 κινητήρων των μαχητικών αεροσκαφών «F16 BLOCK52+» αποφάσισε χτες το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), που συνεδρίασε υπό τον Αντ. Σαμαρά. Η προμήθεια, που θα γίνει μέσω διακρατικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, έχει κόστος 183,7 εκατ. ευρώ, που κατανέμεται σε 5 έτη.